ارائه طرح مکالمه رایگان ایرانسل به «مدافعان سلامت»

شرکت ایرانسل به تمام بهیاران و کارشناسان وزارت بهداشت که در طرح مقابله با بیماری کرونا از خطوط ایرانسل استفاده می‌کنند، مکالمه رایگان ارائه کرد.
شرکت ایرانسل به تمام بهیاران و کارشناسان وزارت بهداشت که در طرح مقابله با بیماری کرونا از خطوط ایرانسل استفاده می‌کنند، مکالمه رایگان ارائه کرد.