از هرگونه تجمعی در سقز جلوگیری خواهد شد

فرماندار سقزبا بیان اینکه عده‌ای بدون رعایت مسایل بهداشتی، توصیه و هشدار‌های چند روز اخیر پزشکی، همچنان در خیابان‌ها تردد و تجمع می‌کنند، گفت: سلامت همگانی مردم خط قرمز است و شوخی بردار نیست لذا با همکاری پلیس از هرگونه تجمعی در سطح شهر جلوگیری خواهد شد.
فرماندار سقزبا بیان اینکه عده‌ای بدون رعایت مسایل بهداشتی، توصیه و هشدار‌های چند روز اخیر پزشکی، همچنان در خیابان‌ها تردد و تجمع می‌کنند، گفت: سلامت همگانی مردم خط قرمز است و شوخی بردار نیست لذا با همکاری پلیس از هرگونه تجمعی در سطح شهر جلوگیری خواهد شد.