برپایی چادر در پارک‌های سنندج در ایام نوروز ممنوع است

برپایی چادر در پارک‌های سطح شهر ممنوع است و در صورت روئیت چادر نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهد شد.
برپایی چادر در پارک‌های سطح شهر ممنوع است و در صورت روئیت چادر نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهد شد.