بسته بندی مواد غذایی از محل اجرای نیت موقوفات سنندج

ایرنا – سنندج – بسته بندی مواد غذایی از محل اجرای نیت موقوفات سنندج برای توزیع بین نیازمندان روستاهای توابع این شهرستان را نشان می دهد.عکاس: سید مصلح پیرخضرانیانایرنا – سنندج – بسته بندی مواد غذایی از محل اجرای نیت موقوفات سنندج برای توزیع بین نیازمندان روستاهای توابع این شهرستان را نشان می دهد.عکاس: سید مصلح پیرخضرانیان