تامین ۴۵ تن الکل برای تولید مواد ضدعفونی در کردستان

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان کردستان از تامین ۴۵ تن الکل برای تولید مواد ضد عفونی خبر داد.
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان کردستان از تامین ۴۵ تن الکل برای تولید مواد ضد عفونی خبر داد.