دورکاری کارکنان ادارات در اولویت مدیران قرار گیرد

به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا در استان، مدیران دستگاه‌های اجرایی، دور کاری کارکنان ادارات متبوع خود را در اولویت قرار دهند.
به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا در استان، مدیران دستگاه‌های اجرایی، دور کاری کارکنان ادارات متبوع خود را در اولویت قرار دهند.