سهم اصناف و بازاریان سنندج در مقابله با بیماری کرونا‎

ایرنا – سنندج -اصناف و بازاریان سنندج با شیوع بیماری کرونا در کشور جهت جلوگیری از تجمع افراد و مقابله و پیشگیری از این ویروس مغازه های خود را تعطیل کردند.ایرنا – سنندج -اصناف و بازاریان سنندج با شیوع بیماری کرونا در کشور جهت جلوگیری از تجمع افراد و مقابله و پیشگیری از این ویروس مغازه های خود را تعطیل کردند.