ورود سامانه بارشی از غرب کشور/ هشدار سیلاب برای غرب کشور

طبق پیش‌بینی کارشناس هواشناسی سامانه بارشی نسبتا قوی از غرب وارد کشور خواهد شد که از امشب غرب و شمال غرب را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با ادامه فعالیت این سامانه بارشی احتمال وقوع سیلاب میرود.طبق پیش‌بینی کارشناس هواشناسی سامانه بارشی نسبتا قوی از غرب وارد کشور خواهد شد که از امشب غرب و شمال غرب را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با ادامه فعالیت این سامانه بارشی احتمال وقوع سیلاب میرود.