مدیر جهاد کشاورزی بانه

پنج مرحله عملیات بازدید و نظارت کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی در بخشهای تابعه سطح شهرستان

مدیر جهاد کشاورزی از  پنج مرحله عملیات بازدید و نظارت کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی در بخشهای تابعه سطح شهرستان خبر داد

به گزارش بانه نیوز؛ مدیریت جهاد کشاورزی روز شنبه ۳۰ فروردین ۹۹،   پنج مرحله عملیات بازدید و نظارت کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی در بخشهای تابعه سطح شهرستان به شرح ذیل را انجام داد.

اعزام  اکیپ سمپاشی مدیریت جهاد کشاورزی بانه و تخصیص سم رایگان جهت مبارزه با آفت ملخ بومی در مراتع روستای بوالحسن- بخش نمشیر بانه با راهنمایی و نظارت کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی.

بازدید ونظارت کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی بانه بر نحوه مبارزه با آفات و توزیع سم رایگان در روستای صدبار جهت سمپاشی آفت ملخ بومی با تراکم بسیار زیاد .

بازديد و نظارت مدیر جهاد کشاورزی بانه  و مسئول وکارشناس مركز جهادكشاورزي بوئين از  سمپاشي مزارع بخش ننور در سطح ١٥٠ هكتار و نظارت بر نحوه سمپاشي و مبارزه با آفت سن وعلف هرز وارائه راهنماييهاي لازم و بررسي وضعيت علفهاي هرز و سن مادر

بازديد و نظارت بر سمپاشي علفهاي هرز و سن مادر مزارع روستاي خوري آباد در سطح ١٥٠ هكتار توسط مركز جهاد كشاورزي بوئين.

توقف عملیات تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی روستای خوری آباد توسط اکیپ گشت ویژه حفاظت از اراضی مدیریت جهاد کشارزی  بانه

انتهای پیام/