کنتور خوان‌ها تا اردیبهشت سال آیندە بە درب منازل مراجعە نمی‌کنند

مدیرکل مدیریت بحران استان کردستان اعلام کرد تا اردیبهشت ماە سال آیندە کنتور خوان‌ها بە درب منازل مردم مراجعە نمی‌کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استان کردستان اعلام کرد تا اردیبهشت ماە سال آیندە کنتور خوان‌ها بە درب منازل مردم مراجعە نمی‌کنند.